Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuẩn của cán bộ lãnh đạo

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết cán bộ lãnh đạo phải là những người thực hiện tốt 6 nội dung về tư cách và bổn phận của đảng viên trong thực tiễn và thông qua quá trình hoạt động này họ đã thể hiện rõ 4 chuẩn phẩm chất là “... trung thành, rất hăng hái trong công việc và trong lúc đấu tranh”, “liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn chú ý tới lợi ích của dân chúng”. Đặc biệt, cùng với những chuẩn đó, cán bộ lãnh đạo phải là những người “có thể giải quyết các vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn” và “luôn giữ đúng kỷ luật”.

Xem tiếp >>

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ

Tình thương yêu cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ dừng lại ở quan điểm, ở những bài nói, bài viết, mà điều quan trọng hơn là, chính cuộc đời hoạt động thực tiễn của Người đã dành cho đội ngũ cán bộ một tình thương yêu vô bờ bến. Với tình thương yêu ấy, Người đã hết lòng chăm lo giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp, các lứa tuổi, trong đó Người đặc biệt quan tâm tới các cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số.

Xem tiếp >>

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu sự lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện theo đúng đường lối quần chúng của Đảng, dân chủ với nhân dân và vì nhân dân, để sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng mãi trường tồn. Theo Người, để “vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”.

Xem tiếp >>

Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng đạo đức. Theo Người, đạo đức cao nhất là:Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

Xem tiếp >>

Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, bởi "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “Kiến thiết cần có nhân tài. Người chủ trương phải “tìm người tài đức”, bởi, một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết nước nhà...

Xem tiếp >>

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy nhà nước. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, công chức, của toàn Đảng, toàn dân hiện nay.

Xem tiếp >>

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Bác Hồ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt nam, đã động viên và phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc và giai cấp, tranh thủ được sự đồng tình quốc tế. Mỗi lần đọc lại Di chúc của Bác ta càng thấm hơn ý nghĩa to lớn đại đoàn kết.

Xem tiếp >>

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh cần thấu hiểu, vận dụng và thường xuyên kiên trì rèn luyện theo nguyên tắc, giá trị định hướng từ tư tưởng của Người vào cương vị, chức trách, nhiệm vụ cụ thể. Trước hết, mỗi chủ thể xác định, củng cố cho mình một niềm tin, động cơ, động lực quyết tâm rèn luyện theo phong cách tư duy của Người. Trên cơ sở ấy xác định rõ mục đích cơ bản phải tạo được tư duy độc lập, sáng tạo, với các sắc thái riêng. Khắc phục triệt để tính chủ quan, nôn nóng, nhất thời...

Xem tiếp >>

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học

TCCS - Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Bằng tấm gương tự học và học tập suốt đời, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ noi theo.

Xem tiếp >>

Đảng có vững cách mạng mới thành công

Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mạng, từ khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”[1], Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2].

Xem tiếp >>
1 - 10 Next

Văn bản chỉ đạo

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.