“Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam… Nhận thức sâu sắc những đóng góp to lớn của công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta nói chung và đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói riêng, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã có các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tác xây dựng Đảng, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Những kết quả trên thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy; sự tham gia, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị và vai trò không nhỏ của những “chiến sỹ” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức ở một số cấp ủy đảng chất lượng chưa cao; việc nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn chưa đi vào chiều sâu; chưa tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; khả năng nắm bắt thực tiễn, dự báo tình hình và cách thức ứng phó trước những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh vẫn còn bị động, lúng túng; trong tham mưu, triển khai công việc vẫn còn mang tính sự vụ, hành chính;…

Trước thực tiễn đổi mới đất nước mạnh mẽ, sâu rộng, sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, thì công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cần phải được tiếp tục đổi mới theo hướng trọng tâm, chuyên sâu, đúng đắn, bám sát với nhu cầu xã hội, với thực tiễn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trong quá trình hội nhập và phát triển sâu rộng, cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai đứng trước thời cơ và thách thức, đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị phải có tính chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đưa lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên, cho toàn thể nhân dân trong mọi tình huống, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”.

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, sức thuyết phục cao của công tác tư tưởng

Thực tiễn cho thấy, trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, nội dung tuyên truyền là yếu tố quyết định đến tính hiệu quả của hoạt động. Hay nói một cách khác, để chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị đạt hiệu quả cần phải lấy nội dung khoa học làm xuất phát điểm. Bản thân tính khoa học của nội dung tuyên truyền là điều kiện cần thiết để nâng cao tính chiến đấu. Tính chiến đấu không phải “đao to búa lớn” mà là làm rõ đúng sai trên cơ sở khoa học. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 đã nhấn mạnh một trong những phương châm của công tác lý luận là “lý luận phải gắn chặt với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng và phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa giữa trước mắt với lâu dài, giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng”[1].

Vì lẽ đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt chú ý thế hệ trẻ, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất trí, đồng lòng với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường công tác bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương Đồng Nai đẹp giàu.

Thứ hai, cần tập trung xây dựng Đảng vững mạnh trên 3 phương diện: vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, nghiêm về kỷ luật

Vững về tư tưởng, đòi hỏi công tác tư tưởng phải gắn liền với cuộc sống, tránh giáo điều, hô hào khẩu hiệu, phải hòa với hơi thở cuộc sống hàng ngày, để tạo được niềm tin cho các tầng lớp nhân dân, giúp mọi đối tượng nắm rõ và dễ nhớ, dễ thực hiện. Vững về tư tưởng, tức là mọi cán bộ, đảng viên, công dân trong tỉnh ra sức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hằng ngày, xây dựng tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm, biết đặt lợi ích chung lên trên hết. Vững về tư tưởng là phải tạo ra sức đề kháng cho mỗi cá nhân đảng viên, cán bộ trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Mạnh về tổ chức, là phải tập trung xây dựng chi bộ - được ví như tế bào - thật sự vững mạnh, để làm cho Đảng bộ vững mạnh. Mỗi tổ chức đảng tiếp tục định hướng giúp đảng viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao; giúp cho đảng viên suy nghĩ và hành động tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Nghiêm về kỷ luật là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt Đảng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện tinh thần dân chủ, tính tự giác. Mỗi đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc kiểm điểm nhận thức của bản thân mình về các vấn đề trong cuộc sống, công tác với mục tiêu vì sự hoàn thiện của cá nhân và tổ chức; đặc biệt chú trọng xây dựng ý thức nêu gương và tự chủ trong “quản trị hình ảnh” của mỗi người trong cuộc sống không gian mạng rất nhạy cảm.

Thứ ba, tạo lập ý thức cho cán bộ, đảng viên dám làm, làm cho đúng, không đùn đẩy, né tránh

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, tận tâm và tận hiến với công tác tuyên truyền, thì ở đó công tác giáo dục tư tưởng chính trị được triển khai và thực hiện tốt, có hiệu quả; và ngược lại, một khi người làm công tác tuyên truyền không có cách thức triển khai hiệu quả, xuề xòa, “dĩ hòa vi quý”, làm cho có, thì ở đó công tác tuyên truyền kém, ý thức và thái độ chính trị của cán bộ, đảng viên ngày càng đi xuống, đúng như nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 73 năm: “Nơi nào cán bộ xoàng, thì vùng đó như đang ngủ say. Trên giấy thì cái gì cũng có. Nhưng sự thật, thì việc gì cũng uể oải, lúi xùi”[2].

Do đó, người cán bộ tuyên truyền phải được đào tạo căn cơ, khoa học, có trình độ cao, có nhận thức chính trị, thái độ chính trị tốt và có ý thức trách nhiệm trong công việc, thể hiện ở tính chịu trách nhiệm, là người dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm; đồng thời nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Khi gặp khuyết điểm không tránh né, đùn đẩy, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác; biết nhận lỗi và sẵn sàng gánh chịu hậu quả xấu. Luôn giữ đúng các cam kết là một người cán bộ, công chức, luôn phục tùng tổ chức và tập thể, làm đúng theo sự chỉ đạo, theo yêu cầu của cấp trên với sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, đặt trong phạm vi quyền hạn được giao.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay

Đây là hình thức, biện pháp có vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chủ thể, các lực lượng tham gia phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở tỉnh Đồng Nai hiện nay. Thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống giáo dục quốc dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng... để nâng cao trình độ nhận thức, trình độ giác ngộ chính trị, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh, ý chí, niềm tin, phong cách sống, nhân cách... cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phê phán những trào lưu tư tưởng cơ hội, xét lại, những nhận thức sai trái, lệch lạc trong xã hội, góp phần ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội.

Thứ năm, nâng tầm đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị để đáp ứng tốt yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và tri thức nhân loại tác động vào cuộc sống xã hội, đời sống của mỗi người cả mặt tích cực lẫn tiêu cực; công tác tư tưởng phải đối mặt với an ninh phi truyền thống như chủ quyền quốc gia về không gian mạng, đời sống thực - đời sống ảo, vấn đề số hóa thông tin … Trước tình hình đó, cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cần được trang bị kỹ năng, kiến thức số hóa, mạng xã hội để đảm trách nhiệm vụ tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với người tham gia mạng xã hội; tận dụng được lợi thế của internet trong việc tiếp cận thông tin, nhanh chóng nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để phối hợp tốt, tham mưu xử lý tình huống tốt.

Tóm lại, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đặt trong bối cảnh số hóa thông tin, xã hội hóa thông tin, cá nhân hóa trong tiếp cận thông tin... yêu cầu đối với nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị từ tỉnh đến cơ sở là phải tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhanh nhạy, sáng tạo; quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phải dự báo, định hướng tư tưởng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái không chỉ của các thế lực thù địch mà cả trong nội tại mỗi tổ chức đảng, góp phần ngăn ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thanh lọc và làm cho Đảng ta thật sự xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu quý của các tầng lớp nhân dân./.

Th.S Vũ Hùng Cường[1] Ban Chấp hành Trung ương (2014), Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, tr.1.

[2] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, t.5, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.167.

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.