Thông tin lý luận

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” với sự nghiệp giải phóng con người ở nước ta

Trải qua 170 năm, tư tưởng về giải phóng con người trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản vẫn giữ nguyên giá trị. Ở nước ta hiện nay, Đảng ta nhất quán kiên định với mục tiêu xây dựng CNXH vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng, nguyên lý trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản về giải phóng con người vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Xem tiếp >>

Chặng đường vẻ vang của Đảng

Trên chặng đường lịch sử vẻ vang lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua mười hai kỳ đại hội. Mỗi đại hội là một mốc son quyết định trực tiếp đến sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, tạo niềm tin thủy chung của nhân dân vào Đảng

Xem tiếp >>

Ý nghĩa chiến lược và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra cách đây tròn 50 năm. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng có ý nghĩa chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Xem tiếp >>

Kỷ niệm 45 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973 - 27-1-2018): Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trải qua gần 5 năm (bắt đầu từ ngày 13-5-1968) với hơn 200 phiên họp chung công khai và hàng chục cuộc tiếp xúc riêng đến ngày 27-1-1973 tại Paris (Pháp), Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (còn gọi là Hiệp định Paris) đã được ký kết.

Xem tiếp >>

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nhân loại đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tốc độ phát triển nhanh chóng và chứng minh khả năng kỳ diệu của con người trong chinh phục tự nhiên...

Xem tiếp >>

Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Nghiên cứu vấn đề kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là nhằm góp phần vào thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đó là “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”

Xem tiếp >>

Chuẩn mực đạo đức của người đảng viên Cộng sản trong di sản lý luận của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng

Trong suốt quá trình không ngừng đấu tranh cách mạng từ thời kỳ chuẩn bị thành lập đảng mác-xít ở Nga (năm 1903) đến thời kỳ lãnh đạo và tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 giành chính quyền và xây dựng Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới thì xây dựng Đảng về đạo đức, yêu cầu về các chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản luôn được V.I.Lê-nin quan tâm và không tách rời với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Xem tiếp >>

Cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

TCCS - Bất cứ một đảng chính trị nào, từ khi chuẩn bị thành lập cho đến suốt quá trình hoạt động, đều phải chú trọng đến việc xây dựng, ban hành các văn kiện chính trị với các thể thức, mức độ khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện lịch sử cụ thể. Văn kiện chính trị đó có thể là cương lĩnh, tuyên bố, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận... của đại hội đảng hoặc của cơ quan lãnh đạo của đảng - gọi chung là nghị quyết đảng.

Xem tiếp >>

Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TCCSĐT - Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới đang đặt ra không ít vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết. Những câu hỏi như: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng gì? Bằng cách nào để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay? đang tiếp tục đặt ra và đòi hỏi phải được trả lời bằng lý luận và thực tiễn sinh động.

Xem tiếp >>

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 – Khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam

Ngọn lửa khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 luôn bừng cháy trong tâm khảm mỗi người con đất Việt, thôi thúc chúng ta phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc đổi mới hôm nay, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Xem tiếp >>
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​