Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày 16/8/2018, tại Hội trường Trường Đại học Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có trên 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối.

20190816 DUK 3.JPG
Quang cảnh Hội nghị

Buổi sáng, Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW và triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy cho biết: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Chính vị vậy công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển… Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng.​

20190816 DUK 2.JPG
Đ/c Đoàn Thị Thu Thủy - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức
trình bày tại Hội nghị

Đặc biệt, các Chi, Đảng bộ trên địa bàn toàn tỉnh cần phải triển khai thực hiện tốt việc quán triệt, xây dựng kế hoạch chuẩn bị, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, xác định thời gian hoàn thành. Chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình Đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội. Công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định. Cấp ủy các cấp cần phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Chủ động lựa chọn các công trình chào mừng Đại hội thiết thực, có ý nghĩa. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.​

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Văn Giới - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối triển khai nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...​

20190816 DUK 1.JPG
Đ/c Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ để nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung của các chỉ thị, nghị quyết được triển khai quán triệt; nắm vững các quan điểm chỉ đạo, phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ khối; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

VPĐUK

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.