Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 19 năm 2019
 

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối năm 2019 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 274-KH/TU ngày 21/6/2019 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, ngày 16/7/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 19.

Nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối có các nội dung: sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019. Đảng bộ khối đã triển khai thực hiện khá tốt nhiều nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng có sự cố gắng, cộng đồng trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và từng tổ chức cơ sở Đảng.

20190720 DUK 1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 19.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: Việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có mặt hạn chế, nhất là việc thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ còn lúng túng, chưa đồng bộ; việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số đảng bộ cơ sở chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định. Còn một số UBKT Đảng ủy cơ sở chậm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 cũng như chưa chủ động tham mưu cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và 6 tháng đầu năm 2019 lãnh đạo triển khai nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra cũng chưa đảm bảo tiến độ. Việc bổ sung kiện toàn cấp ủy của một số ít đơn vị thực hiện còn chậm, thiếu chủ động. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Công tác tham mưu của văn phòng, các ban của Đảng ủy khối và Đoàn thể khối có lúc chưa chặt chẽ, còn chậm theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy khối.

 20190720 DUK 2.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu kết luận hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

Một, Bám sát kế hoạch, chương trình năm 2019 của Đảng ủy khối và cơ sở để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt cần quan tâm đến các nhiệm vụ chủ yếu, các chỉ tiêu chủ yếu đã được cấp trên giao.

Hai, Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, củng cố cấp ủy các TCCSĐ còn thiếu, khuyết; tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025; tăng cường chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề; tăng cường quản lý đảng viên cả về chính trị, tổ chức và công việc; thực hiện tốt công tác phát triển đảng đảm bảo số lượng và chất lượng. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Ba, Tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra 2 cấp đề ra; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao hơn nữa tính kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Các đảng ủy cơ sở cần thường xuyên thực hiện việc dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh từ cơ sở.

 Đối với nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các cấp ủy cơ sở tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Yêu cầu đối với các cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, các quy chế, quy định; triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ sở. Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về âm mưu thủ đoạn tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; quan tâm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự cơ quan, đơn vị; tăng cường đoàn kết nội bộ, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

NGỌC BẢY

 

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.