Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2019

Để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy khối và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy khối (nhiệm kỳ 2015-2020); đồng thời thực hiện chế độ giao ban định kỳ giữa Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở Đảng để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, ngày 05/7/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2019.

Đến tham dự Hội nghị, có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Trưởng, phó các ban đảng, Văn phòng Đảng ủy khối, Trưởng các đoàn thể Khối.

Theo chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy khối và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy khối, nhiệm kỳ 2015-2020, hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định. 


20190705 DUK 1.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu quán triệt
mục đích, yêu cầu của Hội nghị cán bộ chủ chốt

Đồng thực, thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng đã tổ chức hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2019. Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và bám sát các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng để chỉ đạo, đôn đốc các ban tham mưu Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối đã đạt được những kết quả tích cực, như: công tác phát triển đảng viên mới đạt 2,07% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cấp uỷ từ cơ sở đến Đảng ủy khối thường xuyên quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo quy định, công khai, dân chủ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành điều lệ Đảng, giải quyết tố cáo được thực hiện đảm bảo theo Điều lệ Đảng; kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bảo đảm sinh hoạt theo đúng điều lệ, bám sát thực tế cơ quan, đơn vị, tạo nên sự đồng thuận trong nội bộ, phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đoàn viên, hội viên tạo nguồn phát triển đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế, như: việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có mặt hạn chế, nhất là việc thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ còn lúng túng, chưa đồng bộ. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số đảng bộ cơ sở chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định. Còn một số UBKT Đảng ủy cơ sở chậm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 cũng như chưa chủ động tham mưu cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và 6 tháng đầu năm 2019 lãnh đạo triển khai nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra cũng chưa đảm bảo tiến độ. Việc bổ sung kiện toàn cấp ủy của một số ít đơn vị thực hiện còn chậm, thiếu chủ động. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Công tác tham mưu của văn phòng, các ban của Đảng ủy khối và Đoàn thể khối có lúc chưa chặt chẽ, còn chậm theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy khối. 


20190705 DUK 2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý II/2019 của Đảng ủy khối

 

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh cần tập trung thực hiện một số nội dung:

Một là, Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Hai là, Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng; tập trung công tác phát triển đảng đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu được giao, nhất là đối với một số cơ sở đảng thực hiện còn chậm, chỉ tiêu còn thấp; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện việc chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng theo quy định, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề hàng quý, tổ chức hội nghị đảng viên 6 tháng đúng quy định; tập trung rà soát, kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở còn thiếu, khuyết; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng, rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025).

 Ba là, Rà soát, thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, Rà soát cử cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho đảng viên thuộc đối tượng 4 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Năm là, Thực hiện nghiêm chế độ họp, hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy khối triệu tập để đảm bảo chất lượng, yêu cầu.

Sáu là, Tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của các đoàn thể đảm bảo thực hiện tốt điều lệ đoàn thể và các hoạt động phong trào do đoàn thể cấp trên phát động. Cần chú ý thực hiện tốt quy chế cấp ủy định kỳ làm việc với Ban Chấp hành các đoàn thể để nắm bắt tình hình, định hướng hoạt động của các đoàn thể và tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị theo quy định.


20190705 DUK 3.jpg


LAN ANH

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.