Một số vấn đề về “mua và đọc báo tạp chí của Đảng” theo tinh thần Kết luận 29-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sau 7 năm thực hiện

Cùng với các kênh thông tin khác, Báo và Tạp chí của Đảng, được coi là kênh thông tin chính thống quan trọng, là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguồn tài liệu quý để thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở các cơ quan, đơn vị, là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù, làm tốt công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, quần chúng khối.

Đối với Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh là một Đảng bộ có tính đặc thù, không có chính quyền cùng cấp, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ khối đều hoạt động trong các sở, ban, ngành và đoàn thể, hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (toàn Đảng bộ có 74 cơ sở trực thuộc, với 5.122 đảng viên). Vì vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW và Kết luận số 29-KL/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong quá trình thi hành công vụ, đảm bảo không bị lệch hướng và góp phần tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và định hướng dự luận xã hội, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch. Tuy nhiên, do công việc chuyên môn của các cơ quan, đơn vị ngày càng nhiều, áp lực công việc ngày càng lớn; mặt khác, do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các phương tiện nghe, nhìn, các loại hình báo chí và mạng xã hội phát triển ngày càng đa dạng và phong phú với những ưu điểm vượt trội là nhanh, tiện lợi, dễ truy cập ở mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đọc báo giấy và tạp chí của Đảng trong thời gian gần đây.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy khối đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong toàn Đảng bộ. Trong đó yêu cầu các cơ sở nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; quy định rõ: mỗi chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phải mua 01 tờ Báo Nhân dân hàng ngày và 01 tờ báo Đồng Nai; mỗi chi, đảng bộ cơ sở mua 01 Tạp chí Cộng sản, một Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân hàng ngày và một tờ báo Đồng Nai; Các chi, đảng bộ cơ sở có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mua thêm một Tạp chí Thanh niên. Từ năm 2013 Đảng ủy khối tiếp tục có văn bản đôn đốc, nhắc nhở việc mua và đọc báo đảng; đồng thời yêu cầu các cơ sở trang bị thêm Tạp chí Dân vận và Tạp chí Kiểm tra của Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tùy vào điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị để tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể về việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí; phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của cơ sở và thực hiện nghiêm quy định về việc sử dụng kinh phí của Đảng trong việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng trong những năm tới. Hàng năm phải có báo cáo kết quả việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng gửi về Đảng ủy Khối.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ đã phối hợp cùng với lãnh đạo cơ quan tổ chức đặt mua các loại báo Đảng để phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu thông tin, tư liệu của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình. Đa số các cơ sở đảng đã đặt mua đầy đủ 6 loại báo, tạp chí theo quy định (có 62/74 đơn vị (83,8%) chi, đảng bộ cơ sở mua đầy đủ 06 loại; 12/74 (16,2%) chi, đảng bộ cơ sở mua từ 03 - 05 loại. Bình quân mỗi năm, các cơ sở trong Đảng bộ khối đã đặt mua 130.670 tờ Báo Nhân Dân, 68.736 tờ Báo Đồng Nai, 1.349 cuốn Tạp chí Cộng sản, 1.076 cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng, 847 cuốn Tạp chí Kiểm tra, 539 cuốn Tạp chí Dân Vận. Ngoài ra, các đơn vị còn tự trang bị thêm các loại báo khác bằng kinh phí thường xuyên của cơ quan như: Tạp chí Tuyên giáo và báo ngành, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo An ninh Thế giới, Báo Công an thành phố, Báo Pháp luật thành phố, Báo Phụ Nữ thành phố, Báo Lao động Đồng Nai, các tài liệu học tập sinh hoạt chuyên đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa v.v...Việc đặt mua báo, tạp chí của các cơ sở đã cơ bản đã đáp ứng nhu cầu thông tin, định hướng trong dư luận xã hội, phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam....

 Việc đọc báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy các cơ sở đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và lồng ghép tại các cuộc sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, giao ban đầu tuần, họp các phòng chuyên môn, họp các tổ chức đoàn thể chính trị cơ quan, điểm báo, sinh hoạt Ngày pháp luật của cơ quan, đơn vị và sử dụng trong công tác hàng ngày, làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy, thông tin tuyên truyền. Tại một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công cán bộ nghiên cứu trước để điểm các thông tin quan trọng trên các báo, tạp chí đặc biệt là các thông tin liên quan đến tình hình thời sự chính trị nổi bật, liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành, cơ quan, đơn vị mình (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nhà thiếu Nhi tỉnh v.v...). Trên cơ sở đó, định hướng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tìm hiểu sâu hơn các nội dung quan tâm, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo và Tạp chí của Đảng, được coi là kênh thông tin chính thống  quan trọng, nguồn tài liệu quan trọng để thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng thông tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng ở các cơ quan, đơn vị, góp phần làm tốt công tác tư tưởng chính trị trong khối. Thông qua báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng và báo địa phương, các cơ sở đã chủ động thông tin, định hướng trong dư luận xã hội tích cực, nhất quán trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về việc mua và đọc báo Đảng, qua theo dõi và nắm bắt tình hình tại các cơ sở Đảng trong Đảng bộ cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong Đảng bộ khối vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể là: việc tổ chức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có nơi chưa được quan tâm đúng mức, nhiều nơi (12/74 cơ sở) chưa đặt mua đầy đủ 6 loại báo, tạp chí của Đảng theo quy định; ở một số cơ sở trong khối, việc đọc báo chưa trở thành chế độ thường xuyên, còn một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự quan tâm, chú trọng việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Vì vậy, có lúc chưa nắm bắt thông tin chính thức thông qua báo Đảng một cách kịp thời, đầy đủ để nâng cao nhận thức, kiến thức và tham gia định hướng dư luận.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do: Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nên chưa thực hiện việc đặt mua đầy đủ các loại báo, tạp chí theo quy định; chưa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở thực hiện chế độ đọc báo, sinh hoạt hàng ngày; nhiều nơi chưa có quy định cụ thể về chế độ đọc báo, tạp chí Đảng tại cơ quan, đơn vị; một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các chi bộ do đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn nên chủ yếu đầu tư, nghiên cứu tập trung vào công tác chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Mặt khác, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhất là mạng internette, sự đa dạng hoá các loại hình báo chí, các trang mạng xã hội cũng làm ảnh hưởng đến văn hóa đọc nói chung và đọc báo Đảng nói riêng. Bên cạnh đó, bản thân báo Đảng có lúc thông tin còn chậm, chưa phong phú, thông tin chưa thực sự cuốn hút người đọc, tính thời sự, tính hấp dẫn còn hạn chế nên các loại báo hình, báo điện tử có xu hướng thu hút đọc giả nhiều hơn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW và Kết luận 29-KL/TW về “mua và đọc báo tạp chí của Đảng”, thiết nghĩ, trong những năm tới, các cấp ủy từ khối đến cơ sở cần có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với việc đọc báo, tạp chí của Đảng để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng của các cấp ủy đảng. Cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời. Động viên, khuyến khích kịp thời đối với các cơ quan, đơn vị có tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí; Nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này. Đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào hệ thống các tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Bên cạnh đó, các báo, tạp chí của Đảng cần đổi mới về nội dung, hình thức, thông tin phản ánh cần nhanh nhạy, hấp dẫn, đa chiều hơn, tránh khô cứng; chú trọng đến các bài viết bình luận sâu sắc, mang tính thực tiễn, có định hướng cho cán bộ, đảng viên trước vấn đề dư luận quan tâm. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng các báo, tạp chí điện tử của Đảng. Trung ương cũng cần có quy định chung về chế độ đọc báo Đảng ở các cơ quan, đơn vị, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc đọc báo và tạp chí của Đảng trong thời gian tới.

Làm tốt được các nội dung trên, chắc chắn việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới sẽ đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực./.​​​

​ 

  

Văn Giới

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.