Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017


Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối năm 2017, ngày 26/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự hội Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, đại diện cấp ủy các cơ sở đảng, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

 

20170130 DUK TKXDD 1.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Địn​h – TUV, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị thông qua các nội dung: tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; khen thưởng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong năm 2017 như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ khối, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã kịp thời định hướng và thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng, tập trung triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Trung ương và của Tỉnh ủy đầy đủ, nghiêm túc (kết quả tham gia học tập bình quân đạt 99,5%); công tác xây dựng Đảng được tăng cường, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm và đã có nhiều chuyển biến theo hướng thiết thực, có sự đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt; công tác phát triển đảng viên mới có chuyển biến tích cực (trong năm đã kết nạp được 365 đảng viên mới, đạt 7,36%, vượt 0,86% nghị quyết Tỉnh ủy); công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo theo quy định, thường xuyên rà soát kiện toàn cấp ủy cơ sở, tham gia hiệp y về công tác cán bộ, rà soát thẩm định, kết luận tiêu chuẩn cán bộ phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, phát triển đảng; công tác thông tin giữa Đảng ủy Khối với các cấp ủy cơ sở ngày càng chặt chẽ, thường xuyên hơn, nhất là việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy 02 cấp được tăng cường, các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên về số lượng và chất lượng, hiệu quả (tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ khối bị thi hành kỷ luật chiếm 0,39%, giảm 0,01% so với năm 2016). Các đoàn thể khối tích cực phát huy thực hiện tốt các phong trào do Đoàn thể cấp trên phát động, qua đó được đánh giá vững mạnh xuất sắc. Để đạt được những kết quả trên, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy và sự cố gắng, cộng đồng trách nhiệm từ các cấp ủy cơ sở đến Đảng ủy khối đã không ngừng đề ra những giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và từng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nỗ lực đó, đã được Tỉnh ủy đánh giá Đảng bộ khối là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng chỉ một số tồn tại hạn chế như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy từ khối đến cơ sở có lúc chưa giám sát chặt chẽ nên còn một số cơ sở đảng chưa làm tốt công tác chính trị tư tưởng; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng còn chậm đổi mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi uỷ, đảng uỷ, đảng bộ ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng đảng ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện quy chế làm việc ở một số cấp uỷ chưa nghiêm túc; việc đăng ký thi đua hằng năm chưa bám sát vào tiêu chuẩn, chậm so với thời gian quy định. Một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của tổ chức cơ sở đảng để xác định nội dung kiểm tra, giám sát cho phù hợp và có trọng tâm, trọng điểm nên hiệu quả còn hạn chế, nhất là việc giải quyết một số vụ việc tồn đọng còn chậm, chưa dứt điểm. Hoạt động của các đoàn thể khối tuy có nhiều tiến bộ, song sự đổi mới còn chậm, chưa khắc phục được biểu hiện hành chính.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối cũng triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, như:

- Cấp ủy cơ sở phối hp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và cấp trên giao.

- Cấp ủy cơ sở phối hp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm, ma túy, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước, luật giao thông, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn.

- Phấn đấu 100% đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị tỉnh được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối.

- Cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đăng ký cam kết nêu gương và tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả thiết thực.

- Phấn đấu có 80% trở lên TCCS Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phấn đấu giảm tối đa tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Phấn đấu có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 480 quần chúng ưu tú trở lên, phấn đấu kết nạp 300 trở lên đảng viên mới đảm bảo chất lượng.

- 100% cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đúng thời hạn; đồng thời, phân công cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định. Phấn đấu giải quyết 95% trở lên đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền (nếu có); giảm tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật không quá 0,5% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

- Cấp ủy cơ sở phối hp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trin khai, thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể ở cơ sở, phấn đấu 80% trở lên tổ chức cơ sở đoàn, hội và 100% đoàn thể khối đạt vững mạnh vững mạnh xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động.

- Thực hiện giới thiệu 100% đảng viên đang công tác trong Đảng bộ khối về nơi cư trú; hàng năm có trên 98% đảng viên được cấp ủy nơi cư trú đánh giá đạt mức tốt cả 06 tiêu chí và thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng như: phương thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kết quả công tác lãnh đạo triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền của Đảng bộ và đơn vị trong năm qua; công tác quản lý thu, chi tài chính Đảng của Đảng bộ; vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác cải cách hành chính của đơn vị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã trao tặng bằng khen cho 16 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí.

 


Đ/c Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối trao giấy khen
cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

20170130 DUK TKXDD 3.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối và đ/c Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư
Đảng ủy khối trao hoa và Huy hiệu đảng cho các đồng chí 30, 45 năm tuổi Đảng

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Một, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng tổ chức, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tổ chức quán triệt tốt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, chú trọng việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là cơ sở để bảo đảm thống nhất hành động, tăng cường đoàn kết, tập trung quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan năm 2018.

Hai, Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, với trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chú trọng việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình; rà soát phát hiện, chấn chỉnh đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Quan tâm nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba, Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng, trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy các cấp. Tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát người đứng đầu các đơn vị về năng lực lãnh đạo, quản lý, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và tính tiền phong, gương mẫu; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở đơn thư khiếu nại tố cáo, các vụ việc nổi cộm gây ảnh hưởng đến tâm trạng và tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, không để nảy sinh phức tạp. Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; có hình thức và cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để cán bộ, công chức và quần chúng bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền của mình thông qua các đoàn thể chính trị- xã hội; trân trọng những đóng góp của quần chúng; làm tốt việc lấy ý kiến của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Bốn, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy.

Năm, Các cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo đúng điều lệ của từng đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy định kỳ làm việc với Ban Chấp hành các đoàn thể theo quy chế đề ra.

 

                                                        LAN ANH

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​