Một số giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh

Thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hàng năm, Chi bộ Văn phòng đã quan tâm tập trung chỉ đạo, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng các quy định.

Hàng năm Văn phòng đã thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/20250 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong hoạt động của Văn phòng luôn công khai dự toán ngân sách, tình hình thu chi tài chính, quyết toán kinh phí, lấy ý kiến toàn thể CBCC về quy chế chi tiêu nội bộ tại hội nghị CBCC hàng năm, đảm bảo tính minh bạch, thực hiện đúng định mức tiết kiệm …Việc công khai các khoản đóng góp được thực hiện dân chủ, cấp ủy lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai đến toàn thể đoàn viên công đoàn. Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch tổ chức, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, trọng tâm là giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và giám sát việc thực hiện kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản các loại của Văn phòng. Thông qua hoạt động giám sát nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị Lãnh đạo xử lý kịp thời, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực làm việc hiệu quả, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Văn phòng đã ban hành Quyết định quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng. Qua đó, Lãnh đạo Văn phòng đã thể hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu thông qua việc thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định bảo đảm thực hiện quyền dân chủ tại cơ quan; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC và nhân viên. Từ khi thành lập Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đến nay (2016), chi bộ chưa phát hiện hành vi sai phạm về tham nhũng, lãng phí tại cơ quan.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tại buổi sinh hoạt Chi bộ chuyên đề, các đảng viên Chi bộ đã thống nhất đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Đối với Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Chi bộ đối với Văn phòng trong việc thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định về phòng, chống tham nhũng; triển khai tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ về phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động trong việc phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ công chức trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm túc công tác công khai, minh bạch trong các hoạt động của Văn phòng: tài chính, mua sắm, thanh lý tài sản; tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng dũng cảm tố cáo, phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với đảng viên: Nâng cao nhận thức, thực hành đúng quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện việc kê khai tài sản trung thực, chính xác; thực hiện việc thanh, quyết toán đúng quy trình và thời gian quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện sai phạm trong công tác tham nhũng, lãng phí tại cơ quan. 

 20210709 VPDDBQH 1.jpg
Một buổi công khai bản kê khai tài sản thu nhập của các đảng viên Chi bộ

 

Hòa Bình

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.