Sinh hoạt chi bộ thường kỳ qua phát thanh và truyền hình trực tiếp tháng 4 năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 16/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn sinh hoạt chi bộ tháng 4/2021 (truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp). Sáng nay ngày 04/4/2021 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 4/2021 với chuyên đề: Thông tin tiến độ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng chí Cao Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Tham dự buổi sinh hoạt tại Hội trường Tỉnh ủy (điểm ghi hình trực tiếp) có các đồng chí là đảng viên thuộc các ban đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Ngoài ra, đã có 686 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức cho đảng viên tham gia sinh hoạt thông qua kênh truyền hình ĐN1 Đài phát thanh - truyền hình và phát thanh trực tiếp trên tần số FM 97,5MHz Đài phát thanh - truyền hình. Nhằm mục đích cập nhật thông tin kịp thời cho các đồng chí đảng viên trong toàn tỉnh về những vấn đề thông tin tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

 Buổi sinh hoạt tập trung vào 04 nội dung như sau: Những vấn đề chung về bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử; kết quả triển khai thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ trong thời gian tới.


20210404 BTGTU 1.jpg
Quang cảnh của buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 4/2021
 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ở 63 tỉnh, thành phố của cả nước.

Nội dung tuyên truyền tại buổi sinh hoạt tập trung vào kết quả triển khai thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Theo số liệu từ Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến thời điểm 26/3/2021: Dân số tỉnh Đồng Nai là 3.338.777 người, đứng thứ 5 cả nước, trong đó: thường trú: 2.904.876 người; tạm trú: 433.901 người. Cử tri: 2.274.763 người; trong đó: Thường trú: 2.000.939 người, tạm trú: 234.316 người. Toàn tỉnh hiện có: 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 09 huyện, 02 thành phố) và 170 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 122 xã, 40 phường, 8 thị trấn).

- Đối với đại biểu Quốc hội: Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV thì tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người, phân bổ ở trung ương là 207 đại biểu (41,4%) và địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dựa theo một số nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc là theo số dân. Với dân số hiện nay đứng thứ 5 cả nước, số lượng đại biểu Quốc hội phân bổ cho tỉnh Đồng Nai là 12 đại biểu. Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu: 06 đại biểu; đại biểu do địa phương giới thiệu: 06 đại biểu. Số đơn vị bầu cử: 04 đơn vị.

- Đối với Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Theo Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và dân số của từng đơn vị hành chính tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

+ Trong đó, Cấp tỉnh: Theo Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu (có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021): Đồng Nai thuộc trường hợp thứ hai, sẽ có số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 81 đại biểu (giảm 07 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021); số đơn vị bầu cử cũng được xác định là 27 đơn vị bầu cử.

+ Cấp huyện: 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 09 huyện, 02 thành phố), số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 388 đại  biểu (giảm 43 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021); số đơn vị bầu cử là 95 đơn vị.

+ Cấp xã: với 170 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 122 xã, 40 phường, 8 thị trấn), số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 4.511 đại  biểu (giảm 647 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021); số đơn vị bầu cử là 1.157 đơn vị.

Ngoài ra, đồng chí Cao Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cung cấp thêm thông tin về 02 buổi tổ chức Hội nghị hiệp thương trên toàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay thì việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm đúng và đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục hồ sơ, đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, có tính thống nhất cao, đúng luật và đạt yêu cầu cơ cấu. Tất cả những người được giới thiệu, đề cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao trong Ban lãnh đạo (100% số người có mặt dự đồng ý, biểu quyết tán thành). Để công tác bầu cử sắp tời diễn ra thành công cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các cấp ủy Đảng và cán bộ đảng viên, đó là: Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng của đất nước. Do đó, mỗi đảng viên trên cương vị của mình phải tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về cuộc bầu cử; đồng thời gương mẫu trong lời nói và việc làm, góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tại địa phương mình thành công tốt đẹp; thực hiện tốt quyền bầu cử của công dân, góp phần xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và Hội đồng nhân dân các cấp.

  Minh Nguyệt.btg

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.