Một số giải pháp nâng cao việc tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Tại Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã kịp thời triển khai đến cán bộ, đảng viên cơ quan qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là khâu đầu tiên, quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Do đó, sau khi nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Đảng, pháp luật Nhà nước được ban hành, cấp ủy phải lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt trong nội bộ nhằm tạo sự nhất trí giữa nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời được quán triệt, triển khai thực hiện, mỗi cấp ủy Đảng phải luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu nội dung chỉ thị, nghị quyết, từ đó vận dụng vào tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đẩy nhanh việc “đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống”.

Tại Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các quy định của Tỉnh ủy... Căn cứ kế hoạch ban hành, Chi bộ tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng trong cơ quan tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng sinh hoạt các chuyên đề trong năm qua các hình thức như: Tham dự các hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức đối với các đồng chí là Thường trực HĐND, Phó trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; tham dự hội nghị do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức đối với các đồng chí là Chi ủy viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; tham dự hội nghị do Chi bộ Văn phòng tổ chức đối với các đồng chí đảng viên còn lại và quần chúng cơ quan.


20210325 CBHDND 1.jpg
Quang cảnh tại một buổi triển khai Nghị quyết tại Chi bộ

Ngoài ra, trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc có rất nhiều văn bản, mỗi cán bộ, đảng viên có thể dễ dàng truy cập các văn bản của Đảng một cách đầy đủ, chính xác. Bên cạnh đó, Chi ủy cũng giao nhiệm vụ cho Văn phòng, các tổ chức đoàn thể chính trị cơ quan thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên tại các buổi sinh hoạt của các phòng chuyên môn, giao ban sáng thứ 2 hàng tuần và họp các tổ chức đoàn thể chính trị cơ quan, các buổi sinh hoạt học tập ý nghĩa nhân các ngày lễ trong năm và qua các buổi sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể chính trị rà soát, đưa nội dung học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan.

Trong mỗi đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, Chi ủy xây dựng kế hoạch xác định rõ thành phần, thời gian, nội dung và tài liệu học tập, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu. Khi tổ chức học tập, kết hợp giữa tự nghiên cứu tài liệu với nghe phổ biến; giữa học tập, quán triệt với thảo luận, giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nắm được những quan điểm cơ bản, tư tưởng, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn, phù hợp với nhiệm vụ, chính trị của cơ quan, đơn vị. Sau mỗi đợt học tập, cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời, đảng viên và quần chúng viết bài thu hoạch theo quy định. Qua các hình thức linh hoạt, phong phú trong học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xác định một số giải pháp sau:

1. Cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt tại hội nghị học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chú trọng gắn với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chỉ thị, nghị quyết, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết.

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên; mặt khác, các đồng chí báo cáo viên cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, thường xuyên tự nghiên cứu trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp và kỹ năng truyền đạt.

4. Đưa việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng và đảng viên hàng năm; đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

Hòa Bình​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.