Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cá nhân các đồng chí Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 15/12/2020 về kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2020, trong đó nêu cụ thể về đối tượng, thành phần và các bước tiến hành nội dung kiểm điểm. Qua đó, Thường trực Đảng ủy khối đã chỉ đạo Văn phòng và các ban đảng Đảng ủy khối tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối; đồng thời, có văn bản yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng bản kiểm điểm của từng cá nhân, gắn với trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát đầy đủ nội dung theo yêu cầu và được Thường trực Đảng ủy khối cho ý kiến trước một bước; đã tiến hành lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các ban đảng, Đoàn thể khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối đối với bản kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối; qua đó, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh bản kiểm điểm và in gửi dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể cho các đồng chí Ủy viên Thường vụ nghiên cứu trước 03 ngày trước khi tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm điểm theo đúng quy định.


20200104 DUK 1.jpg
Quang cảnh hội nghị

Ngày 31/12/2020 và ngày 04/01/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức hội nghị tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối; cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2020. Công tác kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ đã bám sát quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, quy chế làm việc của Đảng ủy khối; chỉ rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ trong hạn chế, khuyết điểm; đề ra được các giải pháp tích cực khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong thời gian tới. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã giúp tập thể Ban Thường vụ tự soi, tự sửa; đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung kiểm điểm làm rõ những kết quả đạt được trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, văn phòng, công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quá trình kiểm điểm của cá nhân liên hệ với hạn chế, khuyết điểm của tập thể, thể hiện rõ tinh thần tự phê bình và trách nhiệm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Các ý kiến đóng góp cho tập thể thể hiện tinh thần đoàn kết, chân thành, trách nhiệm xây dựng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình (có 05 ý kiến đóng góp), tập trung làm rõ những ưu điểm, những mặt hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trong bản kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Cùng với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cũng đã tiến hành kiểm điểm ưu điểm, kết quả đạt được về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và xác định rõ các biện pháp khắc phục.

Qua kiểm điểm, đánh giá khẳng định cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ đã giữ vững được bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm rèn luyện, tu dưỡng, nêu gương; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công việc, không mắc bệnh hình thức, thành tích; không vi phạm vào các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nỗ lực phấn đấu cùng các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối tích cực góp phần vào thành quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Từng đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Thường vụ và hoàn chỉnh bản kiểm điểm cá nhân. Công tác kiểm điểm của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã bám sát quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, quy chế làm việc của Đảng ủy khối và kết quả hoạt động thực tiễn của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ rõ trách nhiệm của cá nhân trong hạn chế, khuyết điểm của tập thể; đề ra được các giải pháp tích cực khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong thời gian tới. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã giúp cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tự soi, tự sửa; đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị kiểm điểm, các đồng chí đại diện các ban đảng Tỉnh ủy đã đánh giá cao về trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy khối bám sát hướng dẫn Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhất là về công tác chuẩn bị nội dung chu đáo, báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối chặt chẽ, đánh giá rõ những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả. 

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối thống nhất đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; 5/6 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, 01 đồng chí hoàn thành xuất xắc nhiệm nhiệm vụ năm 2020.

 

Phương Lê – VP ĐUK

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.